:: MENU --------
»Strona główna
(aktualności)
Informacje ogólne  
»Kontakt
Rodo  
»Klauzula informacyjna
Prawo lokalne  
»Statut i jego zmiany
»Nowy statut obowiązujący od 2019r.
»Budżet, sprawozdania
Budżet na 2003r.
Budżet na 2004r.
Budżet na 2005r.
Budżet 2006
Budżet na 2007r.
Budżet 2008r.
Budżet 2009r.
Budżet 2010 rok
Projekt budżetu i WPI 2011r.
Budżet 2011 r.
Projekt budżetu i WPF 2012r.
Budżet oraz WPF 2012r.
Projekt budżetu na 2013 r.
Projekt WPF 2013r.
WPF 2013r.
Budżet 2013 r.
Projekt budżetu 2014 r.
Projekt WPF 2014r.
Budżet i WPF 2014 r.
Projekt budżetu na 2015 r.
Projekt WPF 2015r.
Budżet i WPF 2015r.
Projekt budżetu na 2016 r.
WPF 2016r. projekt
Budżet 2016r.
Wpf 2016r.
Projekt budżetu 2017r.
WPF 2017 r. projekt
WPF 2017r.
Budżet Związku na 2017 r.
Budżet zmiana 2017r.
Zmiana WPF 2017r.
Budżet zmiana 2017r.
Uchwała uchylająca
Uchwała uchylająca
Uchwała nadwyżka 2017
uchwała WPF czerwiec 2017
Budżet zmiana 2017r.
Projekt Budżetu i WPF 2018
Budżet Związku i WPF na 2018
Budżet zm. 2018r.
Budżet nadwyżka 2018r.
Zmiana WPF 2018r.
Budżet zm. 2018r.
Projekt Budżetu i WPF 2019
Uchwała zm. budżet 2019r.
Projekt budżetu 2020 r.
WPF projekt 2020
Uchwała budżetowa na 2020r.
Uchwała WPF 2020
Uchwała zm. budżet 2020
Uchwała zm. budżet czerwiec 2020
WPF 2020 zmiana
Sprawozdanie z wykonania planu finan. 2004r.
Sprawozdania z wykonania planu fin. Związku2006
Sprawozd. z wyk. planu fin. Związku za 2007r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008r.
Inform. o przeb. wyk. plan. fin. za I pół 2009
Sprawzozd. z wyk. planu fin. Związku za 2009r.
Inform. z wyk. budżetu za I pół. 2010r.
Inform. z wyk budżetu za I pół 2011r.
Sprawzod. z wyk. budżetu Związku za 2010 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 r.
Informacja o budżecie za I pół 2012
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012r.
Informacja o wyk. budżetu za I pół 2013r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r.
Informacja z wyk. budżetu za I pól 2014
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2014
Informacja za I pól 2015
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2015
Informacja za I pół 2016r.
Sprawozdanie z wyk bud. za 2016 r.
Informacja za I pół 2017r.
Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2017 r.
Informacja za I pół 2018r.
Budżet 2019 i WPF 2019r.
Sprawozdanie z wyk bud. 2018r.
Informacja za I pół 2019 r.
Sprawozdanie z wyk bud. 2019r.
»Uchwały i zarządzenia
»Bilanse
»Opinie RIO
Związek Gmin  
»Ochrona danych osobowych
»Posiedzenia Zgromadzenia
»Regulamin Organizacyjny Biura Związku
»Regulamin ZFŚS
»Charakterystyka
»Organy
»Przetargi
»Ogłoszenia
»Konkurs ekologiczny
»Petycje
Schronisko  
»Kontakt
»Regulamin schroniska
»Cennik
»Aktualności
»Postępowanie z dzikimi zwierzętami
»Pytania i odpowiedzi
»Projekt Programu opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Program opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Zdjęcia zwierząt
Galerie  
»XVII Turniej Piłki siatkowej 2019 r.
»XVI Turniej Piłki siatkowej 2018 r.
Administracja strony  
»Redakcja
»Dziennik zmian
»Panel
Wyszukiwarka: Budżet 2010 rok 

 

Uchwała Nr 6/2009

Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 29 października 2009r.

w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego Związku na rok 2010

Na podstawie art. 73a ust.1 i art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, art 211, art. 212, art. 239, art. 226 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 120 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych - Zarząd Związku Gmin Regionu Słupeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt planu finansowego Związku na rok 2010 w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2. Integralną część stanowią objaśnienia do projektu planu finansowego- załącznik nr 2 do niniejszej uchwały wraz z informacją o stanie mienia komunalnego – załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 3. Projekt planu finansowego przedkłada się Zgromadzeniu Związku Gmin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zaopiniowania.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 

do uchwały nr 6/2009 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 29 października 2009r.

w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego Związku na 2009 r.

Projekt

Uchwała nr ……………

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia ……..


w sprawie uchwalenia planu finansowego na rok 2010

Na podstawie art. 73a ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym / tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ art 211, art. 212, art. 239, art. 226 ust. 2, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 120 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych – Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:


§ 1.1. Ustala się dochody Związku w wysokości 323.146,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 są to dochody bieżące.

3. Dochody Związku określa załącznik Nr 1 do uchwały.


§ 2.1. Ustala się wydatki Związku w wysokości 323 146,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 323 146,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 125 081,00 zł§ 3. Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń wraz z pochodnymi między paragrafami w ramach działu.


§ 4. Upoważnia się Zarząd Związku do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.


§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


                                                                                         Załącznik Nr 1

                                                                                        do uchwały nr …..Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia ….. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2010 r.


Plan dochodów Związku na 2010 r


Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan

750

 

 

Administracja publiczna

 

 

75095

 

Pozostała działalność


 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin

82.988,00

 

 

 

 

82.988,00

758

 

 

Różne rozliczenia


 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe


 

 

0920

Pozostałe odsetki

2.000,00

 

 

 

 

2.000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


 

90002

 

Gospodarka odpadami


 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin

112.676,00

 

 

 

 

112.676,00

 

90013

 

Schronisko dla zwierząt


 

 

0830

Wpływy z usług

1.000,00

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin

124 .482,00

 

 

 

 

125 .482,00

 

 

 

 

238.158,00

 

 

 


Ogółem


323.146,00                             Załącznik Nr 2

                                                                                         do uchwały nr …Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia .... w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2010r.

Plan wydatków Związku na 2010 r.

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan

750

 

 

Administracja publiczna

 


75075


 Promocja jednostek samorządu terytorialnego


 


4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.583,00
1.583,00

75095

 

Pozostała działalność

 

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

1.500,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

80.949,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6.613,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

16.405,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2.514,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

18.600,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.900,00

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

200,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

200,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1.500,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

1.700,00

 

 

4410

Podróże służbowe

3.800,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2.500,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1.100,00

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

300,00

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

2.200,00

 
141.981,00

143.564,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


 

90002

 

Gospodarka odpadami


 

 

4300

Zakup usług pozostałych

112.676,00

 

 

 

 

112.676,00

 

90013

 

4210

Schronisko dla zwierząt

Zakup materiałów i wyposażenia

27.000,00

 

 

 

 

4260

Zakup energii

3.400,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

30.000,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

1.100,00

 


4430

Różne opłaty i składki

3.000,00

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

200,004500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

2.206,00

 

 

 

 

66.906,00

 

 

 

 

179.582,00

 

 

 


Ogółem


323.146,00


Załącznik nr 2

do uchwały nr 6/2009 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 29 października 2009r.

w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego Związku na 2010 r.

O b j a ś n i e n i a

do planu finansowego Związku Gmin Regionu Słupeckiego

na 2010 rok


1. Dochody w planie finansowym na rok 2010 przyjęto w kwocie 323.146,00 zł, na które składają się:


1/dz. 750 Administracja publiczna; rozdz. 75095 – pozostała działalność; § 2900 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin.

Z tytułu składek członkowskich gmin w wysokości 0,12 zł miesięcznie od mieszkańca planuje się dochody w wysokości 82 988,00 ; w tym z:

 • gm. Słupca – liczba mieszkańców 9 132 x 0,12 x 12 m-cy – 13 150,08 zł,

 • m. Słupca – liczba mieszkańców 14 252 x 0,12 x 12 m-cy – 20 522,88 zł,

 • gm. Lądek – liczba mieszkańców 5 783 x 0,12 x 12 m-cy – 8 327,52 zł,

 • gm. Strzałkowo – liczba mieszkańców 9 980 x 0,12 x 12 m-cy – 14 371,20 zł,

 • gm. Orchowo – liczba mieszkańców 4 060 x 0,12 x 12 m-cy – 5 846,40 zł,

 • gm. Zagórów – liczba mieszkańców 9 208 x 0,12 x 12 m-cy – 13 259,52 zł.

 • gm. Ostrowite – liczba mieszkańców 5 216 x 0,12 x 12 m-cy – 7 511,04 zł,

Dochód wyliczono na podstawie uchwały Nr 11/2008 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 29 października 2009 r. w sprawie składki na bieżącą działalność Związku Gmin Regionu Słupeckiego w roku 2010.


2/dz. 758 Różne rozliczenia; rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe; § 0920 – pozostałe odsetki

W 2010 r. planuje się uzyskanie kwoty 2.000,00 zł z tytułu odsetek bankowych od zgromadzonych na rachunku bankowym środków finansowych.


3/ dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a/ rozdz. 90002 – gospodarka odpadami; § 2900 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin.

Z tytułu wpłaty gmin na pokrycie kosztów opróżniania pojemników do segregacji odpadów planuje się uzyskanie dochodów w kwocie 112.676,00 zł; w tym z:

 • gm. Słupca – liczba mieszkańców 9 132 x 2,20 – 20 090,40 zł,

 • m. Słupca – liczba mieszkańców 14 252 x 0,77 – 10 974,04 zł,

 • gm. Lądek – liczba mieszkańców 5 783 x 2,20 – 12 722,60 zł,

 • gm. Strzałkowo – liczba mieszkańców 9 980 x 4,20 – 41 916,00 zł,

 • gm. Orchowo – liczba mieszkańców 4 060 x 2,38 – 9 662,80 zł,

 • gm. Zagórów – liczba mieszkańców 9 208 x 1,88 – 17 311,04 zł.


Dochód wyliczono na podstawie uchwały Nr 13/2009 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 29 października 2009 r. w sprawie uchwalenia składki na selektywną zbiórkę odpadów w roku 2010.b/ rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt;


- § 0830 – wpływy z usług

Z tytułu usług świadczonych przez schronisko planuje się uzyskanie dochodów w kwocie 1 000,00 zł.


- § 2900 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin.

W roku 2009 planuje się uzyskanie dochodów z tytułu składek członkowskie gmin

w wysokości 0,18 zł miesięcznie od mieszkańca bieżące funkcjonowanie schroniska dla zwierząt w kwocie 124.482,00 zł; w tym z:

 • gm. Słupca – liczba mieszkańców 9 132 x 0,18 x 12 m-cy – 19 725,12 zł,

 • m. Słupca – liczba mieszkańców 14 252 x 0,18 x 12 m-cy – 30 784,32 zł,

 • gm. Lądek – liczba mieszkańców 5 783 x 0,18 x 12 m-cy – 12 491,28 zł,

 • gm. Strzałkowo – liczba mieszkańców 9 980 x 0,18 x 12 m-cy – 21 556,80 zł,

 • gm. Orchowo – liczba mieszkańców 4 060 x 0,18 x 12 m-cy – 8 769,60 zł,

 • gm. Zagórów – liczba mieszkańców 9 208 x 0,18 x 12 m-cy – 19 889,28 zł.

gm. Ostrowite – liczba mieszkańców 5 216 x 0,18 x 12 m-cy – 11 266,56 zł,

Dochód wyliczono na podstawie uchwały Nr 12/2009 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 29 października 2009 r. w sprawie rocznej składki na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w roku 2010.


2.Wydatki Związku stanowią kwotę 323 146,00 zł i przedstawiają się następująco:


1/ dz. 750 Administracja publiczna

a/ rozdz. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego

- zakup materiałów promocyjnych 1 583,00 zł

b/ rozdz. 75095 – pozostała działalność

Wydatki na bieżące funkcjonowanie Związku Gmin Regionu Słupeckiego planuje się
w kwocie 141.981,00 , w tym na:

a/wynagrodzenia i pochodne (1 etat pracownik administracji, 1 etat pracownik obsługi schroniska, ¼ etatu księgowego) kwotę 125.081,00 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 80 949,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Związku 6 613,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne 16 405,00 zł

- składki na Fundusz Pracy 2 514,00 zł

- umowa zlecenie 18 600,00 zł


b/wydatki bieżące kwotę 16.900,00 zł – wydatki związane z pokryciem kosztów bieżącego funkcjonowania Związku:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 500,00 zł

(pracownika Związku i pracownika schroniska)

- zakup materiałów i wyposażenia (wydatki na bieżące funkcjonowanie biura ) 1 900,00 zł

- zakup materiałów dydaktycznych i książek 200,00 zł

- zakup usług zdrowotnych 200,00 zł

- opłaty, bankowe, ogłoszenia, inne usługi 1 500,00 zł

- opłaty za rozmowy telefoniczne 1 700,00 zł

- delegacje, ryczałt 3 800,00 zł

- odpis na ZFŚS 2 500,00 zł

- szkolenia 1 100,00 zł

- zakup materiałów papierniczych 300,00 zł

- zakup akcesoriów komputerowych 2 200,00 zł


2/ dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a/ rozdz. 90002 – gospodarka odpadami – na pokrycie kosztów opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów przez okres 12 m-cy planuje się kwotę 112.676,00 ,


b/ rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt – łącznie na wydatki związane z funkcjonowaniem schroniska planuje się wydatki w kwocie 66 906,00 zł; w tym:

- zakup karmy dla psów, art. do schroniska 27 000,00 zł

- zużycie energii elektrycznej i wody 3 400,00 zł

- pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem

schroniska (usługi weterynaryjne, wywóz nieczystości stałych) 30 000,00 zł

- opłaty za rozmowy telefoniczne 1 100,00 zł

- ubezpieczenie samochodu, budynku schroniska 3 000,00 zł

- podatek od nieruchomości 200,00 zł

- pozostałe podatki 2 206,00 zł

Załącznik nr 3

do uchwały nr 6/2009 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 29 października 2009r.

w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego Związku na 2010 r.I n f o r m a c j a

o stanie mienia komunalnego

na dzień 30 września 2009 r.Lp.Opis mienia


Wartość netto na dzień 30.09.2008 r.


Wartość netto na dzień 30.09.2009 r.


1.


Grunty


35 285,64


35 285,64

1.1.

Działka o pow. 1,35ha

35 285,64

35 285,64


2.


Budynki niemieszkalne


336 240,99


327 276,03

2.1

Schronisko dla zwierząt

330 944,05

322 112,35

2.2

Garaż

5 296,94

5 163,68


4.


Środki transportu


11 762,52


7 402,72

4.1

Samochód KIA

6 550,00

3 550,00

4.2

Traktor Partner

5 212,52

3 852,72Ogółem383 289,15


369 964,39
Na dzień 30 września 2009 r. Związek Gmin Regionu Słupeckiego jest właścicielem mienia o wartości 369.964,39 zł netto. Wartość mienia w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyła się o kwotę 13.324,76 zł. Różnica ta powstała na skutek uwzględnienia umorzenia środków trwałych.


 1. Związek Gmin Regionu Słupeckiego jest właścicielem nieruchomości o pow. 1,60 ha o wartości 35.285,64 zł.


 1. Na dzień 30 września 2009 r. ZGRS posiada budynki niemieszkalne
  o wartości 327.276,03 zł; w tym:

- budynek schroniska o wartości 322.112,35 zł,

- budynek garażowy o wartości 5.163,68 zł.


 1. ZGRS posiada samochód marki KIA o wartości na dzień 30 września br.
  w kwocie 3.550,00 zł oraz traktor marki PARTNER o wartości 3.852,72 zł.


Uchwała nr 17/09

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 8 grudnia 2009 roku


w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na rok 2010

Na podstawie art. 73a ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 222, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 120 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych – Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:


§1.1. Ustala się dochody Związku w wysokości 323.146,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 są to dochody bieżące.

3. Dochody Związku określa załącznik Nr 1 do uchwały.


§2.1. Ustala się wydatki Związku w wysokości 323.146,00 zł.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują są to wydatki bieżące.

3. Wydatki Związku określa załącznik Nr 2 do uchwały.

§3.Tworzy się rezerwy celową w wysokości 1.980,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.


§4.Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w zakresie planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.


§5.Upoważnia się Zarząd Związku do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.


§6.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.


§7.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie

do uchwała nr 17/09

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 8 grudnia 2009 roku


w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na rok 2010


Wprowadza się następujące autopoprawki:


1.W podstawie prawnej uchwały skreśla się:

- art. 266 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

- art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

oraz dodaje się art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.


2.Zgodnie z art. 222 dodaje się dodatkowy paragraf w brzmieniu:

§3.Tworzy się rezerwy celową w wysokości 1.980,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”.


3.Zmienia się zapis paragrafu upoważniającego Zarząd Związku do dokonywania zmian w planie wydatków:


było wpisane

§ 3.Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń wraz z pochodnymi między paragrafami w ramach działu.”


po zmianie otrzymuje brzmienie

§4.Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w zakresie planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.”


Załącznik Nr 1

do uchwały nr 17/09 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na rok 2010.Plan dochodów Związku na rok 2010Dział


Rozdz.

§

Nazwa

Plan

750

 

 

Administracja publiczna

 

 

75095

 

Pozostała działalność

 

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin

82 988,00

 

 

 

 

82 988,00

758

 

 

Różne rozliczenia

 

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

 

 

 

0920

Pozostałe odsetki

2 000,00

 

 

 

 

2 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

 

90002

 

Gospodarka odpadami

 

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin

112 676,00

 

 

 

 

112 676,00

 

90013

 

Schronisko dla zwierząt

 

 

 

0830

Wpływy z usług

1 000,00

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin

124 482,00

 

 

 

 

125 482,00

 

 

 

 

238 158,00


Ogółem


323 146,00
Załącznik Nr 2

do uchwały nr 17/09 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na rok 2010

Plan wydatków Związku na rok 2010


Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan

750

 

 

Administracja publiczna

 

 

75095

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 583,00

 

 

 

 

1 583,00

 

75095

 

Pozostała działalność

 

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

1 500,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

80 949,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 613,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

16 405,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 514,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

18 600,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 900,00

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

200,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

200,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 500,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

1 700,00

 

 

4410

Podróże służbowe

3 800,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 500,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 100,00

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

300,00

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

2 200,00

 

 

 

 

141 981,00

 

 

 

 

143 564,00

758

 

 

Różne rozliczenia

 

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

 

 

 

4810

Rezerwy

1 980,00

 

 

 

 

1 980,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

 

90002

 

Gospodarka odpadami

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

112 676,00

 

 

 

 

112 676,00

 

90013

 

Schronisko dla zwierząt

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

27 000,00

 

 

4260

Zakup energii

3 400,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

28 020,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

1 100,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

3 000,00

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

200,00

 

 

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

2 206,00

 

 

 

 

64 926,00

 

 

 

 

177 602,00


Ogółem


323 146,00
Uchwała n 1/10

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 18 stycznia 2010 roku


w sprawie zmian w planie finansowym Związku na rok 2010

Na podstawie art. 73a ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 222, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)– Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:§1. W uchwale nr 17/09Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 8 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany:


1.W § 2 ust. 3 wydatki Związku określa załącznik Nr 1 do uchwały.

2. § 3 otrzymuje brzmienie:

§3.Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości 2.305,00 zł, w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości 325,00 zł,

2) rezerwę celowa w wysokości 1.980,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”


§2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.


§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwała nr 1/10

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 18 stycznia 2010 roku


w sprawie zmian w planie finansowym Związku na rok 2010Ze względu na obowiązek wynikający z art. 222 ust. 1 obowiązującej od 1 stycznia 2010 roku ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 325,00 zł;

- zwiększa się dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 325,00 zł.

- zmniejsza się dz. 900 rozdz. 90013 § 4300 o kwotę 325,00 zł.
Załącznik Nr 1

do uchwały nr 1/10 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku na rok 2010

Plan wydatków Związku na rok 2010

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zwiększa się o kwotę

Zmniejsza się o kwotę

Plan po zmianie

750

 

 

Administracja publiczna

 

 

 

 

 

75095

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

 

 

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 583,00

 

 

1 583,00

 

 

 

 

1 583,00

-

-

1 583,00

 

75095

 

Pozostała działalność

 

 

 

 

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

1 500,00

 

 

1 500,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

80 949,00

 

 

80 949,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 613,00

 

 

6 613,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

16 405,00

 

 

16 405,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 514,00

 

 

2 514,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

18 600,00

 

 

18 600,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 900,00

 

 

1 900,00

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

200,00

 

 

200,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

200,00

 

 

200,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 500,00

 

 

1 500,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

1 700,00

 

 

1 700,00

 

 

4410

Podróże służbowe

3 800,00

 

 

3 800,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 500,00

 

 

2 500,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 100,00

 

 

1 100,00

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

300,00

 

 

300,00

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

2 200,00

 

 

2 200,00

 

 

 

 

141 981,00

-

-

141 981,00

 

 

 

 

143 564,00

-

-

143 564,00

758

 

 

Różne rozliczenia

 

 

 

 

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

 

 

 

 

 

 

4810

Rezerwy

1 980,00

325,00

 

2 305,00

 

 

 

 

1 980,00

325,00

-

2 305,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

 

 

 

 

90002

 

Gospodarka odpadami

 

 

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

112 676,00

 

 

112 676,00

 

 

 

 

112 676,00

-

-

112 676,00

 

90013

 

Schronisko dla zwierząt

 

 

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

27 000,00

 

 

27 000,00

 

 

4260

Zakup energii

3 400,00

 

 

3 400,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

28 020,00

 

325,00

27 695,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

1 100,00

 

 

1 100,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

3 000,00

 

 

3 000,00

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

200,00

 

 

200,00

 

 

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

2 206,00

 

 

2 206,00

 

 

 

 

64 926,00

-

325,00

64 601,00

 

 

 

 

177 602,00

-

325,00

177 277,00


Ogółem


323 146,00

325,00

325,00

323 146,00


 

Uchwała nr 1/10

Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 27 stycznia 2010 roku


w sprawie zmian w planie finansowym Związku na rok 2010

Na podstawie art. 73a ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 222, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)– Zarząd Związku uchwala, co następuje:§1. W uchwale nr 17/09 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 8 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na rok 2010, zmienionej uchwałą nr 1/10 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym Związku na rok 2010 wprowadza się zmiany:


w § 2 ust. 3 wydatki Związku, który określa, załącznik Nr 1 do uchwały.§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwała nr 1/10

Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 27 stycznia 2010 roku


w sprawie zmian w planie finansowym Związku na rok 2010W planie wydatków na 2010 rok dokonuje się następującej zamiany:

- zwiększa się dz. 900 rozdz. 90013 § 4210 o kwotę 358,00 zł.

- zwiększa się dz. 900 rozdz. 90013 § 4480 o kwotę 1.809,00 zł,

- zmniejsza się dz. 900 rozdz. 90013 § 4500 o kwotę 2.167,00 zł.
Załącznik Nr 1

do uchwały nr 1/10 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku na rok 2010

Plan wydatków Związku na rok 2010

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zwiększa się o kwotę

Zmniejsza się o kwotę

Plan po zmianie

750

 

 

Administracja publiczna

 

 

 

 

 

75095

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

 

 

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 583,00

 

 

1 583,00

 

 

 

 

1 583,00

-

-

1 583,00

 

75095

 

Pozostała działalność

 

 

 

 

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

1 500,00

 

 

1 500,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

80 949,00

 

 

80 949,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 613,00

 

 

6 613,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

16 405,00

 

 

16 405,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 514,00

 

 

2 514,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

18 600,00

 

 

18 600,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 900,00

 

 

1 900,00

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

200,00

 

 

200,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

200,00

 

 

200,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 500,00

 

 

1 500,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

1 700,00

 

 

1 700,00

 

 

4410

Podróże służbowe

3 800,00

 

 

3 800,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 500,00

 

 

2 500,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 100,00

 

 

1 100,00

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

300,00

 

 

300,00

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

2 200,00

 

 

2 200,00

 

 

 

 

141 981,00

-

-

141 981,00

 

 

 

 

143 564,00

-

-

143 564,00

758

 

 

Różne rozliczenia

 

 

 

 

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

 

 

 

 

 

 

4810

Rezerwy

2 305,00


 

2 305,00

 

 

 

 

2 305,00

-

-

2 305,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

 

 

 

 

90002

 

Gospodarka odpadami

 

 

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

112 676,00

 

 

112 676,00

 

 

 

 

112 676,00

-

-

112 676,00

 

90013

 

Schronisko dla zwierząt

 

 

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

27 000,00

358,00 

 

27 358,00

 

 

4260

Zakup energii

3 400,00

 

 

3 400,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

27 695,00

 

27 695,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

1 100,00

 

 

1 100,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

3 000,00

 

 

3 000,00

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

200,00

1 809,00 

 

2009

 

 

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

2 206,00

 

2 167,00 

39,00

 

 

 

 

64 601,00

2 167,00

2 167,00

64 601,00

 

 

 

 

177 277,00

2 167,00

2 167,00

177 277,00


Ogółem


323 146,00

2 167,00

2 167,00

323 146,00Osoba odpowiedzialna za tą strone:
Dawid Parus
    Odwiedzin: 9658 do gďż˝ry    
Copyright © Graffi Studio 2020