:: MENU --------
»Strona główna
(aktualności)
Informacje ogólne  
»Kontakt
Rodo  
»Klauzula informacyjna
Prawo lokalne  
»Statut i jego zmiany
»Nowy statut obowiązujący od 2019r.
»Budżet, sprawozdania
»Uchwały i zarządzenia
»Bilanse
»Opinie RIO
Związek Gmin  
»Ochrona danych osobowych
»Posiedzenia Zgromadzenia
»Regulamin Organizacyjny Biura Związku
»Regulamin ZFŚS
»Charakterystyka
»Organy
»Przetargi
Przetarg 2004
Uniewaznienie przetargu 2004
Przetarg nr 2/2004
Przetarg nr 3/2004
Unieważnienie przetargu nr 3/2004
Przetarg nr 4/2004
Ogłoszenie wyników przetargu nr 4/2004
Przetarg nr 1/2005
Ogłoszenie wyniku przetargu nr 1/2005
Przetarg nr 1/2007 na oprózninie pojemników
Ogłoszenie o wyborze oferty nr 1/2007
Przetrg nr 2/2007
Ogłoszenie o wborze oferty nr 2/2007
Przetarg nr 1/2008 na odpady
Zmiana SIWZ w przetargu 1/2008
Zmiana ogłoszenia przetarg 1/2008
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 1/2009
Ogłoszenie o przetargu nr 1/2009
Przetarg nr 1/2009- specyfikacja
Zmiana specyf. do przetargu nr 1/2009
Ogłoszenie o wyborze oferty w przet. nr 1/2009
Przetarg 1/2010
Ogłoszenie przetargu 1/2010
Specyfikacja do przet. 1/2010
Załącznik nr 1 do przet. nr 1/2010
Załacznik nr 2 do przet. 1/2010
Załacznik nr 3 do przet. nr 1/2010
Załacznik nr 4 do przet. nr 1/2010
Załącznik nr 5 do przet. nr 1/2010
Załacznik nr 6 do przet. 1/2010
Ogłoszenie o wyborze oferty dot. przet. nr 1/2010
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 1/2010
Przetarg nr 1/2011
Ogłoszenie o wyborze oferty przetarg nr 1/2011
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przetarg 1/2011
Przetarg 1/2012 wywóz odpadów w 2013r.
Ogłoszenie o przetargu 1/2012
Siwz 1/2012 wraz z załącznikami
Modyfikacja specyfikacji 1/2012
Ogłoszenie o wyborze oferty przet. 1/2012
Ogłoszenie o udziel. zam. nr 1/2012
Przetarg nr 2/2012 usługi weterynaryjne
Ogłoszenie dot. przet. 2/2012
SIWZ dot. przetargu 2/2012
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. przet. 2/2012
Ogłoszenie o udzieleniu zam. dot. przet 2/2012
Przetarg 1/2013 na usługi weterynaryjne
Zawiadomienie o wyborze najkorzyst. oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
»Ogłoszenia
»Konkurs ekologiczny
»Petycje
Schronisko  
»Kontakt
»Regulamin schroniska
»Cennik
»Aktualności
»Postępowanie z dzikimi zwierzętami
»Pytania i odpowiedzi
»Projekt Programu opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Program opieki nad zwierzętami na 2020 r.
»Zdjęcia zwierząt
Galerie  
»XVII Turniej Piłki siatkowej 2019 r.
»XVI Turniej Piłki siatkowej 2018 r.
Administracja strony  
»Redakcja
»Dziennik zmian
»Panel
 Zmiana specyf. do przetargu nr 1/2009 

 

16.12., dnia 2009 roku
Związek Gmin Regionu Słupeckiego


(oznaczenie Zamawiającego)
Do wszystkich Wykonawców nr post.: 1/ 2009
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/2009 w trybie przetargu nieograniczonego

 

 

na opróżnianie pojemników do segregacji odpadów w 2010 roku


(przedmiot zamówienia)
MODYFIKACJA


treści SIWZ
Związek Gmin Regionu Słupeckiego, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia


(oznaczenie Zamawiającego)


29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opróżnianie pojemników do segregacji odpadów w 2010 roku(przedmiot zamówienia)


Zakres modyfikacji jest następujący:


W pkt. VII Opis sposobu obliczania ceny oferty zmienia się zapis z :”C = cena brutto opróżniania pojemników = 2686 (liczba opróżnień pojemników w roku) x cena jednostkowa brutto za opróżnienie jednego pojemnika”;

na: „C = cena brutto opróżniania pojemników = 2868 (liczba opróżnień pojemników w roku) x cena jednostkowa brutto za opróżnienie jednego pojemnika”;

W załączniku nr 1 do siwz Oferta zmienia się zapis z „C = cena brutto opróżniania pojemników = 2686x..........zł brutto”

na „ C = cena brutto opróżniania pojemników = 2868 x..........zł brutto”.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


(wskazanie zakresu modyfikacji SIWZ)


W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.
Osoba odpowiedzialna za tďż˝ strone:
Dawid Parus
    Odwiedzin: 3418 do gĂłry    
Copyright © Graffi Studio 2020